Phòng Quản trị

PHÒNG QUẢN TRỊ

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

  • Lập kế hoạch và thực hiện QĐ của Hiệu trưởng về quản lý, sửa chữa, bảo quản, điều chuyển sử dụng cơ sở vật chất của Trường;
  • Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ;
  • Tổ chức thực hiện công tác tăng gia SX, khai thác các tiềm năng để cải thiện đời sống của CBGV, HS;
  • Quản lý tổ y tế;
  • Quản lý, điều hành công tác điện, nước;
  • Tổng hợp, đề xuất và thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động công vụ cơ quan;
  • Chủ động đề xuất, báo cáo thống kê công tác xây dựng cớ bản, sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất của Trường;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 

2. Địa chỉ liên lạc:

Phòng Quản trị 

  • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 39.805.118
  • Email: