Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống quốc dân, đào tạo đa cấp, đa nghề, đa trình độ, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như: chế biến-bảo quản lương thực-thực phẩm, chế biến nông sản, thủy sản, điện, cơ khí, công nghệ và dịch vụ nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và đủ năng lực tham gia thị trường lao động khu vực và quốc tế. Góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho ngành và phát triển kinh tế của địa phương, vùng miền.

Các ngành nghề Cao đẳng 1 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 2 Quản trị Du lịch Lữ hành 3 Kế toán doanh nghiệp 4 Công nghệ thực phẩm 5 Kỹ thuật chế biến món ăn