Giới thiệu

 

 

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
          Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
ĐƯỢC SÁNG LẬP BỞI NHỮNG TRÍ THỨC TÂM HUYẾT VỚI GIÁO DỤC
 

Tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện, thành lập theo Quyết định số 183/LT-QĐ ngày 14/3/1983 của Bộ trưởng Bộ Lương thực, Trường trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Năm 1994 Trường đổi tên thành Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm II theo Quyết định số 1668/NN-TCCB/QĐ ngày 31/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Năm 1998 Trường chuyển về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 25/1998/QĐ-TTg ngày 04/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 1999 Trường được đổi tên thành Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm theo Quyết định số 43/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Năm 2017 Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm theo Quyết định số 3047/QĐ-BNN/TCCB ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Năm 2020 sát nhập Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm vào Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm theo Quyết định số 995/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, và trở thành Phân hiệu của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

 

Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ và theo nhu cầu của xã hội.

Đào tạo thường xuyên và hợp tác quốc tế trong trong giáo dục nghề nghiệp.

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất.

Tư vấn các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng của phân hiệu theo quy định của pháp luật.