Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

 

1. Chức năng nhiệm vụ:

 • Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy của Phân hiệu;
 • Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công;
 • Tổ chức thực hiện nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức dự giờ giảng và các hoạt động sư phạm;
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo;
 • Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc Khoa;
 • Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Giám đốc, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học, thực hành thực tập;
 • Báo cáo kết quả đào tạo theo quy định;
 • Tổ chức thực hiện giảng dạy theo Thời khóa biểu cho ngành học, môn học thuộc Khoa phụ trách theo kế hoạch chung của Phòng Quản lý Đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV;
 • Liên kết đào tạo (cho bậc CĐ, TC, DN, bồi dưỡng ngắn hạn, kèm cặp nghề...)
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.
 

2. Các ngành đào tạo:

 • Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng Lương thực Thực phẩm 
 • Công nghệ kỹ thuật Chế biến và Bảo quản Thực phẩm
 • Kỹ thuật chế biến món ăn
 • Bồi dưỡng ngắn hạn, nâng bậc