Phòng Quản trị

PHÒNG QUẢN TRỊ

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Ban Giám đốc t chức thực hiện các công tác sau:

 • Lập kế hoạch và thực hiện QĐ của BGĐ về quản lý, sửa chữa, bảo quản, điều chuyển sử dụng cơ sở vật chất của Phân hiệu;
 • Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ;
 • Tổ chức thực hiện công tác tăng gia SX, khai thác các tiềm năng để cải thiện đời sống của CBGV, HS;
 • Quản lý phòng y tế;
 • Quản lý, điều hành công tác điện, nước;
 • Tổng hợp, đề xuất và thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động công vụ cơ quan;
 • Chủ động đề xuất, báo cáo thống kê công tác xây dựng cớ bản, sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.
 

2. Địa chỉ liên lạc:

Phòng Quản trị 

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 39.805.118
 • Email: