Văn phòng

VĂN PHÒNG

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Ban Giám đốc t chức thực hiện các công tác sau:

 • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; công tác văn thư, lễ tân, khánh tiết, quản lý con dấu của Phân hiệu;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong việc sắp xếp, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, CBCNV;
 • Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Thường trực Hội đồng thi đua;
 • Quản lý, điều hành tổ xe phục vụ công tác;
 • Quản lý tổ bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn nhà trường;
 • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.
 

2. Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38.756.634 - 0939.800.687
 • Email: