Giới thiệu phòng Quản lý đào tạo

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Ban Giám đốc t chức thực hiện các công tác sau:

 • Xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo;
 • Thực hiện công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, làm thủ tục cấp bằng tt nghiệp;
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu môn học;
 • Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng;
 • Thư ký Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học và các Hội đồng đào tạo khác;
 • Phụ trách công tác Thư viện;
 • Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp với lao động sản xuất, liên kết đào tạo, tchức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học công nghệ;
 • Thực hiện các công việc giáo vụ, theo dõi, tổng họp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo;
 • Kiểm tra các quy trình về đào tạo, thống kê làm báo cáo nội dung đào tạo theo quy định của cơ quan cấp trên và BGĐ;
 • Tham mưu, đề xuất giúp BGĐ trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý giáo dục học sinh trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở Trường;
 • Theo dõi giúp đỡ học sinh tự học;
 • Tham mưu giúp BGĐ về công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh;
 • Chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tư tưởng, văn hóa văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa về thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học;
 • Tổ chức và quản lý học sinh trong Ký túc xá;
 • Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan tới học sinh, đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với học sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.
 

 

2. Địa chỉ liên lạc:

Phòng Quản lý đào tạo

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38.776.919 - 097.897.1397
 • Email: pdt.cnlttp@gmail.com