Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 - kỳ thi tháng 10/2019