Chi ủy

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đ/c Hoàng Xuân Chính - Bí thư Chi ủy Nhà trường.

2. Đ/c Đặng Quốc Việt - Phó Bí thư Chi ủy Nhà trường.

3. Đ/c Nông Thị Vân - Ủy viên BCH.

4. Đ/c Nguyễn Thị Tám - Ủy viên BCH.

5. Đ/c Nguyễn Minh Vân - Ủy viên BCH.