Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch Công đoàn.

2. Đ/c Lê Thị Hà - Phó chủ tịch Công đoàn.

3. Đ/c Hồ Thị Bắc - Ủy viên.

4. Đ/c Đặng Quốc Việt - Ủy viên.

5. Đ/c Dương Thị Thúy Hoa - Ủy viên.