Đoàn Thanh niên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2022 - 2024

1. Đ/c Đinh Hữu Vũ - Bí thư Đoàn trường

2. Đ/c Hoàng Thị Hải - Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đ/c Nguyễn Huỳnh Phước Tín - Ủy viên BCH