Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN HIỆU BAO GỒM:
1. Ban Giám đốc
2. Các phòng chức năng:
    - Văn phòng
    - Phòng Quản lý đào tạo
    - Phòng Quản trị
3. Các khoa:
    - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
    - Khoa Cơ - Điện
    - Khoa Tin học và Kinh tế
4. Các Hội đồng tư vấn